กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
ในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว มีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมของประชาชน ดังนี้

ถนนลาดยาง มีจำนวน 4 สาย
 
ทางหลวงสายหล่มสัก - บ้านติ้ว (หมายเลข 2010)
 
ทางหลวงสายบ้านปากดุก – บ้านสักหลง (หมายเลข 2181)
 
สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลตาลเดี่ยว – ตำบลห้วยไร่
 
สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลปากดุก - ตำบลปากช่อง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจำนวน 135 สาย

ถนนลูกรัง มีจำนวน 24 สาย
 
สะพาน คสล. จำนวน 19 สาย
 
ท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 20 สาย
 
สะพานสลิง จำนวน 1 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำป่าสัก      

คลองชลประทาน มีจำนวน 2 สาย

คลองปากห้วยขอนแก่น      

คลองกากะเลา      
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำใต้ดิน      
 
มีฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 4 แห่ง

ระบบน้ำประปา